Sommerskolene for kor, korps og orkestre trenger drahjelp

x min lesetid

Et innspill fra Norges Musikkorps Forbund, Korpsnett Norge, Ung i Kor, Ung Kirkesang og De Unges Orkesterforbund. Presentert for statssekretær Gunhild Berge Stange i Kulturdepartementet 10. juni 2020.Nesten alle sommerkursene for kor, korps og orkester er avlyst i år. Betyr det full stopp for inspirasjonen og rekrutteringen?

 • Sommermusikkskolene får ikke del i noen kompensasjonsordninger av formelle grunner, selv om det meste av økonomien i alle sommermusikkskolene er direkte knyttet til deltakeravgifter.
 • Sommermusikkskolene får lite midler til inkludering og integrering.
 • Vi trenger kompensasjon!

Hvert år drar en lang rekke barn, ungdom og voksne på sommermusikkskoler for å synge og spille sammen med andre. Det er sosialt viktig fordi man bygger et nettverk, det er musikalsk viktig fordi man får ekstra faglig påfyll og oppløfting, og ikke minst gir det viktig inspirasjon som man tar med seg gjennom hele resten av året frem til neste sommerkurs. Nå er nesten alle sommermusikkskolene for kor, korps og orkester («KKO») avlyst. Konsekvensene kan bli mye større enn man aner.Samlet sett var det planlagt cirka 100 sommermusikkskoler i KKO for sommeren 2020. Kun 15 av disse blir gjennomført. Det betyr at om lag 85 prosent av aktiviteten for unge musikere i sommer er avlyst.

Koronakrisen har rammet unge musikere hardt

Våren 2020 har vært ekstra utfordrende for barn og unge som er med i et musikklag. Den ukentlige møteplassen og muligheten til å spille musikk sammen med andre ble borte på grunn av smitteverntiltak. Når samfunnet åpnet opp før musikkøvelser igjen, var det likevel vanskelig for de yngste å komme i gang. Delvis skyldes dette strenge regler. Delvis skyldes det at mange av lagene øver på skoler, som ikke ville åpne opp for musikkøvelser.Det er forståelig at man vil verne barn og unge, men samtidig er det den gruppen som både er minst utsatt for smitte, og for å spre smitten videre. Vi har i etterkant av nedstengingen av skoler sett at de svakeste barna har havnet enda mer på etterskudd. Når barn og unge i tillegg ikke har mulighet å drive med sine vanlige fritidsaktiviteter kan det være ekstra skadelig. Når det nå blir blir for vanskelig å gjennomføre våre sommerskoler, innebærer det at enda en arena for barn og unge stenges ned.Effektene av dette på våre lag er potensielt stor. De fleste av våre medlemslag har uttrykt at de er redde for de langsiktige effektene av covid-19. Våren, og særlig 17.mai, er tiden for rekruttering. Sommerkursene er stedet for motivasjon og en ekstra sosial og musikalsk vitaminsprøyte for å holde på engasjementet gjennom sommeren.

Del av et større økosystem

Sommerskolene er en av våre aller viktigste rekrutteringsarenaer, og en plass der de som allerede spiller og synger blir inspirert til å utvikle seg videre som musikere. Den beste faglige og sosiale funksjonen får man i kombinasjonen

 • ukentlig øving sammen med andre i sitt hjemlige miljø og ensemblet man er med i
 • være med på noe litt stort i regionen, som f.eks. felleskonserter eller seminarer
 • deltakelse på store, nasjonale sommermusikkskoler

Tradisjonelt er det de lokale ensemblene som driver den ukentlige aktiviteten. Regionsleddene står for fellestiltakene, mens sentralleddene i de landsomfattende musikkorganisasjonene står for sommerkursene.

Arena for rekruttering, motivasjon og inspirasjon

Grunnen til at sommerskolene er så viktige er fremst tre ting:

 1. Musikalsk - på sommerskolene får barn og unge møte profesjonelle instruktører og fordype seg i musikk i en intens uke. Her får mange prøve nye måter å spille på som man ikke får muligheten til i det lokale musikklaget. Kanskje er det her man for første gang får prøve å spille i storband eller symfoniorkester? Sommermusikkkskoler er særdeles viktig å være med på, fordi deltakerne forteller om opplevelsene sine med stjerner i øynene når man kommer hjem.
 2. Sosialt - dette er stedet våre unge får møte andre likesinnede. Mange av våre deltakere uttrykker at dette er stedet hvor de endelig møter andre unge som har samme interesser som dem. Musikk er inkluderende i sitt vesen, og det sosiale samspillet under sommerskolene er ofte det som gjør at også det musikalske faller på plass. Derfor er fritid, lek og moro også en stor del av disse ukene.
 3. Nettverk - Sommermusikkskolene er en særdeles viktig arena for å bygge nettverk. Unge musikanter fra hele landet møtes på kryss og tvers, og støtter hverandre i oppbyggingen av kulturlandet. Kontaktene som knyttes på en sommerskole varer ofte livet ut, og dette er ofte stedet man begynner å bygge sitt profesjonelle nettverk på. Å være med på en sommermusikkskole gir også opplevelsen av å del av noe større.

Vi faller utenfor kompensasjonen for korona

De fleste sommermusikkskolene baserer sin økonomi på deltakeravgifter. Så mye som 75-85 prosent av inntektene kommer fra deltakeravgifter. Resten er offentlig støtte, samt noen små salgsinntekter (billettsalg på avslutningskonsert o.l.).Sommermusikkskolene har sin egne budsjetter og egne arrangører. Likevel er det formelt sett sentral- eller regionleddene av organisasjonene som står som arrangør av sommermusikkskolene. Derfor ender det opp med at organisasjonene ikke kan søke om kompensasjon for tapte inntekter for sommermusikkskolene, fordi sentralleddene samlet sett har mer enn 60 prosent offentlige tilskudd.

Vi får ikke tilgang til lokaler

Det er åpnet for at sommerkurs kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler. Problemet er at vi mangler lokaler å holde kursene i.Svært mange sommermusikkskoler gjennomføres på en folkehøgskole eller internat. Retningslinjene for hvordan disse skal håndtere situasjonen er uklare. Mange ensembler som ønsker å begynne å øve sammen, har opplevd at de ikke får tilgang til sine vante lokaler. I tillegg stilles det fortsatt strenge helsekrav, og organisasjonene mener at det ikke er mulig å gjennomføre mange av sommermusikkskolene i henhold til smittekravene. Det tar lang tid å planlegge disse store sommermusikkskolene, og det er derfor ikke mulig å gjennomføre dem, selv om det akkurat nå har blitt teknisk tillatt å gjennomføre.

Vi faller utenfor ordninger for inkludering

Dersom man ikke er med på sommermusikkskolen, kan man falle litt utenfor i det sosiale og faglige miljøet hjemme.Sommermusikkkskoler kan være dyrt, fordi det er en del kostnader knytte til dette; internat - overnatting, mat, leie av profesjonelle instruktører etc. Kursarrangørene rapporterer at det alltid er noen som har problemer med å betale. Ofte får de være med likevel, på bekostning av sommerskolens allerede stramme budsjett, noe som kanskje fører til at instruktørene får dårligere betalt.UNOF har funnet ut at cirka 10 prosent av deltakerne på deres sommermusikkskoler har problemer med å betale deltakeravgiften. Dette samsvarer med tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har økt fra fire prosent rundt årtusenskiftet til 11,3 prosent i 2018. I og med at sommermusikkskolene i stor grad er avhengig av deltakeravgiften, vil 10 prosent reduksjon i inntektene (via frafall i deltakeravgifter) være godt merkbart.

Inkludering, ikke gettoer

Flere av KKO-organisasjonene har mottatt støtte via Bufdir til fattigdomsreduserende tiltak. Det var derfor stor glede da vi så at det ble satt av ytterligere 53 millioner kroner til dette i revidert nasjonalbudsjett. Skuffelsen var tilsvarende stor da vi så at det ikke var mulig å søke på disse midlene, fordi de var forhåndsfordelt til noen få, utvalgte organisasjoner.De organisasjonene som fikk støtte skal lage egne tiltak for barn fra lavinntektsfamilier. Dette er utmerkede tiltak. De har imidlertid den slagsiden at det segregerer barn og unge i egne «gettoer» for de som ikke har råd. Det ville vært bedre heller å jobbe aktivt med reell inkludering, slik KKO-organisasjonene gjør, ved å trekke barn fra lavinntektsfamilier med på sommerskoler. Det kan gjøres ved å ha midler til å støtte barn og ungdom som ellers ikke ville hatt råd til å kunne være med.Vi vet at UNOF, NMF og Ung Kirkesang har slike midler, men at det er litt for lite, og at flere organisasjoner innen KKO kunne hatt bruk for dette. Vi håper Bufdir vil være mer åpen i sine holdninger knyttet til dette, fordi vi opplever at prioriteringen og tenkningen knyttet til dette er litt for snever til tider.

Dette vil vi ha

Vi opplever i dag en krisestemning i organisasjonene for unge musikere. De fleste av våre viktigste arrangementer har blitt avlyst, og frafallet kan bli stort. Dersom vi ikke får virkemidler til å komme oss over denne kneika, kan det gå hardt ut over rekrutteringen til våre aktiviteter. I verste fall kan vi miste en helt kull med unge musikere.Derfor trenger vi drahjelp til å få i gang aktiviteten, og til å kunne lage flotte sommerskoler til neste år.

 • Politikere må snakke om og synliggjøre den unge musikkfrivilligheten
 • Vi trenger tilgang til støtteordningene for sosial inkludering, som vi i dag faller utenfor.
 • Vi trenger tilgang til kompensasjonsordningene for korona, som vi i dag faller utenfor.
 • Sentralleddene og regionleddene i de frivillige musikkorganisasjonene må kunne søke om kompensasjon for bortfall av deltakeravgifter til sommermusikkskolene, selv om samlet økonomi i organisasjonene er mer enn 60 prosent offentlig støtte.

Lese mer?

Hold deg oppdatert på orkesterverdenen.

Vis alle
Bruker VR-briller før konsertBruker VR-briller før konsert
Jun 12, 2024
Norsk og tysk orkester håndplukket til forskningsprosjekt.
Når orkester blir korpsNår orkester blir korps
May 16, 2024
En gang i året skjer det noe helt spesielt med Tøyen orkester.
Ved siden av KORKVed siden av KORK
Apr 24, 2024
Da 30 unge strålte med Kringkastingsorkesteret.
– Den er gøy og litt vanskelig– Den er gøy og litt vanskelig
Apr 20, 2024
Eksklusiv premiere på musikkvideo.