Etikk og varsling

Etiske retningslinjer

Alle medarbeidere og tillitsvalgte i De Unges Orkesterforbund skal være kjent med og følge disse etiske retningslinjene.

En ansatt, tillitsvalgt, leder eller frivillig medarbeider må ikke utnytte eller krenke barn, ungdom, medlemmer, medarbeidere, andre ledere eller andre seksuelt.

Samtykke fra den annen part vil ikke frita den ansvarlige for ansvar.

Våre holdninger

Holdningsskapende arbeid er svært viktig for å forebygge seksuelle overgrep. Følgende holdninger skal ligge til grunn for vårt forebyggende arbeid og våre møter med medmennesker:

  • De Unges Orkesterforbund tar problemet med seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd på alvor. Enhver seksuell krenkelse er alvorlig og uakseptabel – også der hvor det ikke er snakk om brudd på straffeloven.
  • Vi velger å ta den utsatte sin historie på alvor, og vil hjelpe til med å belyse saken.
  • Vi vil gjøre vårt ytterste for at eventuelle saker blir forsvarlig behandlet. Både overfor den utsatte og den som er anklaget for seksuelt overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell adferd.
  • Vi vil gi korrekt og sannferdig informasjon om saker som blir kjent i organisasjonen, og vil vurdere fra sak til sak omfanget av nødvendig informasjon og hvem som skal informeres.

Lederens ansvar

Å være leder i De Unges Orkesterforbund bygger på gjensidig tillit. Å være leder innebærer mange forpliktelser, men også mulighet for mye makt. Det å være bevisst på egne og andres holdninger og handlinger er vesentlig for å utøve et godt lederskap.

Vi trenger ledere som tar opp spørsmål angående etikk og moral på en god måte, og som kan hjelpe barn og unge til refleksjon og etisk bevissthet- særlig når det dreier seg om seksuelle overgrep eller krenkelser.

Dokumenter

Jeg tilslutter meg dette og har gjort meg kjent med følgende dokumenter:

Varsling

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler og retningslinjer, eller brudd på etiske normer.

Varsling er positivt

Varsling er bra både for De Unges Orkesterforbund som organisasjon og arbeidsplass, og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp.

Ansatte og tillitsvalgte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for UNOF.

Rett og plikt til å varsle

Du oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle De Unges Orkesterforbund positivt, men du har normalt ikke plikt til å varsle.

Du har plikt til å varsle om mulige lovbrudd: Seksuelle overgrep og trakassering, underslag, korrupsjon, mobbing, og om forhold der liv og helse er i fare.

Oppfølging av varsling

Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren og den det blir varslet om, skal ha tilbakemelding.

Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.

Den som varsler skal ikke straffes

Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, ordensstraff, fratakelse av arbeidsoppgaver, tillitsverv m.v. En varsler som likevel skulle oppleve dette, kan for eksempel kontakte daglig leder, styreleder eller en annen tillitsvalgt.

Hvem varsler du til?

Oftest vil det være naturlig å varsle nærmeste overordnede tillitsvalgte. Andre i ledelsen som kan varsles:

  • Daglig leder
  • Styreleder i landsstyret
  • Andre ansatte i forbundet
  • Andre tillitsvalgte i kretsstyret og landsstyret

Anonymitet og fortrolighet

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon. Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

Her finner du varslingsplakaten i nedlastbar form. Den kan også bestilles ferdig trykket fra UNOF.

Varslingsplakat

Varslingsskjemaet under går til daglig leder i UNOF (unof@unof.no), dersom du ønsker å varsle noen andre kan du bruke dette pdf-skjemaet. Det kan sendes til en av følgende adresser:

Styreleder i UNOF: Henrik Aarnes
Nestleder i UNOF: Unn Christel Berg Aune
Organisasjonskonsulent: Torunn Kristoffersen
Produsent NUSO: Mathias Gran