Strategiske prioriteringer for landsmøteperioden

UNOFs visjon og hovedmål

Vår visjon

De Unges Orkesterforbund (UNOF) sin visjon er et rikt frivillig orkestermiljø for barn, ungdommer og voksne i Norge der alle kan oppleve, utøve og la seg inspirere av levende orkestermusikk.

Vårt hovedmål

De Unges Orkesterforbund (UNOF) skal fremme og ivareta medlemmenes interesser og jobbe for at orkestrene skal være lett tilgjengelige, inkluderende og av høy kvalitet.

Organisasjon og ansvar

Landsstyret i UNOF har ansvar for å utarbeide konkrete tiltak for å følge opp periodens strategiske prioriteringer. Landsstyret rapporterer til landsmøtet gjennom styreberetningen.

Alle kjenner UNOF

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en organisasjon for store musikalske opplevelser fra ung alder. Både medlemmene våre og samfunnet generelt burde vite om UNOF som organisasjon. Vi trenger synlighet eksternt og intern for å få gjennomslagskraft om orkesterlivet. 

Orkesteråret 2024 har økt synligheten til UNOF og våre medlemsorkestre i offentlige medier. Kontinuerlig arbeid med intern kommunikasjon har styrket forholdet mellom organisasjonen og medlemmene våre, samt eksisterende og nye samarbeidspartnere. Synlighet, kommunikasjon og nettverk er viktige områder å satse på for denne landsmøteperioden. 

I perioden 2024-2026 vil landsstyret arbeide for å gjøre UNOF mer synlig. For å få til dette prioriteres blant annet disse områdene:

 • Bygge synlighet og kommunikasjon ved å være aktive og markedsføre organisasjonen og all orkesteraktivitet gjennom nettsider, sosiale medier og i møter med politikere og andre organisasjoner for å få frem den gode orkesteraktiviteten som finnes
 • Etablere og gjennomføre nettverkssamlinger for opplæring og erfaringsutveksling blant dirigenter, pedagoger og kursarrangører
 • Orkesteråret har gitt UNOF større synlighet internt i organisasjonenog eksternt. Dette arbeidet skal videreføres.
 • Synliggjøre UNOF som en organisasjon som jobber for en inkluderende fritid hvor alle er velkomne

Siden 2001 har UNOF vært en sentral aktør i det kulturpolitiske nettverket i Norge. Regjeringens kulturfrivillighetsstrategi «Rom for deltakelse» (2023-2025) understreker hvor viktig det politiske engasjementet til frivilligheten er. Deltakelse i nasjonale, regionale og lokale politiske forum er nettverksbyggende og nødvendig for orkesterlivet. UNOF sitt politiske arbeid skal videreføres og styrkes med å:

 • Delta i politiske høringer, møter og konferanser
 • Være medlem av relevante fagkomitéer
 • Engasjere de lokale og regionale medlemsorkestrene i den lokale kultur- og frivillighetspolitikken
 • Videreutvikle regionleddene i UNOF og etablere regionledd der det ikke eksisterer i dag

Bærekraftig drift

De Unges Orkesterforbund (UNOF) ønsker å drive forsvarlig, og se vår virksomhet i forhold til FNs 17 mål for bærekraft. Dette gir noen forpliktelser til UNOF, men også forpliktelser fra samfunnet til oss. UNOF og våre medlemsorkestre er en stor arbeidsgiver og har høy aktivitet for medlemmene. Vi må derfor finne gode og forsvarlige løsninger innen økonomi, miljø, inkludering og medvirkning. 

UNOF vil i perioden 2024-2026 jobbe for å:

 • Videreføre og forbedre de økonomiske medlemsfordelene til UNOF
 • Gjøre økonomiske midler mer tilgjengelig for våre medlemmer ved å lage korte informasjonsvideoer som forklarer hvilke relevante støtteordninger som finnes, og hvordan disse kan søkes på
 • Utvikle og presentere tips og idéer for bærekraftig drift av orkesterlivet, og jobbe for å finne grønne og miljøvennlige løsninger for orkesterlivet, når det gjelder instrumenter og utstyr, seminarer og reiser m.m.
 • Ha et fokus på hvor viktig frivillighet, demokrati og medvirkning er i det ungeorkesterlivet, spesielt ovenfor kulturskoler og andre utdanningsinstitusjoner

Spesielt for sommermusikkskolene:

Sommermusikkskolene har vært og skal være en viktig del av organisasjonens sjel. Aktiviteten, antall deltakere og antall kurs har vokst gjennom mange år, og det øker stadig. De økonomiske vilkårene har ikke fulgt veksten, og i tillegg er det økende praktiske utfordringer som UNOF må være med på å løse. UNOF skal i denne perioden fortsette dialogen med Norsk Musikkråd og Kultur- og likestillingsdepartementet for å finne nye løsninger på de økonomiskeutfordringene for sommermusikkskolene.

Samspill er best

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har som visjon et rikt frivillig orkestermiljø. Alle barn og unge i Norge skal ha muligheten til å oppleve, utøve og la seg inspirere av levende orkestermusikk. UNOF skal jobbe for å senke terskelen for deltakelse og gjøre det frivillige musikklivet verdsatt.

I perioden 2024-2026 vil UNOF sette det positive med ensemblespill i sentrum. Gjennom faglig fellesskap og samarbeid blir vi sterke, og dette skal vi fronte ovenfor alle utdanningsinstitusjonene og kulturskolene i Norge. Dette vil vi gjøre gjennom samarbeid og dialog om det frivillige musikklivet som arbeidsplass, og opplærings- og inkluderingsarena. I den norske strategien «Rom for deltakelse» fra Kulturdepartementet understreker regjeringen at det viktigste målet for kulturlivet er kultur for alle.

Prioriteringer i den neste perioden vil derfor være:

 • Å følge opp dialogen med Norsk Kulturskoleråd om fordypningsprogram på regionale nivå med orkester i sentrum
 • Å etablere dialog med utdanningsinstitusjonene om deltakelse i frivillige orkestre og ledelse av barne- og ungdomsorkestre
 • Være en sterkere formidler av gode eksempler og praksiser fra orkesterlivet, blant annet gjennom mer faglig informasjon på nettsidene, den nye orkesterboka, gjennom nettverksmøter, og støtte opp under nye samspillsinitiativ lokalt
 • Jobbe aktivt for et orkestertilbud som er åpent og tilgjengelig for alle

UNOF skal være en åpen og inkluderende organisasjon som stimulerer til mangfold og trygghet. Det er mange unge, engasjerte medlemmer i UNOF, og det er viktig for UNOF å gi alle demokratiske muligheter. Særdeles viktig for oss er ung medvirkning, og vi vil i den neste perioden jobbe for å gi de unge muligheter til å utvikle organisasjonskunnskap og stimulere til medvirkning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. UNOF sitt arbeid innen inkludering og medvirkning skal videreføres og styrkes ved å:

 • Arrangere en ny kursrekke for ungdommer
 • Utarbeide og iverksette UNOF sin inkluderingsveileder for å gjøre orkestrene mer tilgjengelig, samt å delta i inkluderingsprosjekter og nettverk sammen med andre organisasjoner