InstrumentfondetGjennom Instrumentfondet får orkestre støtte til å kjøpe inn instrumenter.

Retningslinjer for Instrumentfondet for barne- og ungdomsorkester


Ordningen er finansiert gjennom Norsk Tipping/Kulturdepartementet og forvaltes av De Unges Orkesterforbund (UNOF). Størrelsen på Instrumentfondet settes av kulturdepartementet ut fra overskuddet til Norsk Tipping, og etter fordeling mellom orkester og korps mellom De Unges Orkesterforbund og Norges Musikkorps forbund.

Formål


Formålet med ordningen er å stimulere til rekruttering og inkludering i barne- og ungdomsorkester, samt å gi orkestrene mulighet til å anskaffe kvalitetsinstrumenter av mer varig karakter. Instrumentfond for barne- og ungdomsorkester kan også støtte reparasjoner og kjøp av utstyr som vil forlenge instrumentenes levetid.

Målgruppe


Frivillige organiserte orkestre der minst 3/4 av medlemmene er under 26 år kan søke om støtte
fra Instrumentfondet. Med frivillig organisert menes et orkester med:
- Egne medlemmer
- Egne vedtekter som tilfredsstiller kravet til demokrati og medvirkning
- Egen økonomi
- Eget styre
- Årsmøte der medlemmene har demokratiske rettigheter

Med orkester menes et instrumentalensemble med samspill i fokus, slik som strykeorkester, symfoniorkester eller andre instrumentalensembler som ikke er korps. Ensembler som er janitsjar og brass-korps kan søke støtte hos Norges Musikkorps Forbund.

Ensembler med personlige medlemmer som ikke driver med rekruttering, slik som strykekvartetter, kammergrupper og band, kan ikke søke om støtte. Det er ikke nødvendig at orkesteret er medlem av UNOF, men søkere utenfor UNOF må legge ved medlemslister med fødselsdato, samt kopi av orkesterets vedtekter.

Krav til søknaden


Fondet er utelukkende beregnet på kjøp av orkesterinstrumenter i inneværende år. Med orkesterinstrumenter menes et instrument som orkesteret har i sin besetning eller som brukes til å spille enkelte verk. Midlene skal kun gå til de instrumentene det søkes om, og endringer etter tildeling må søkes om skriftlig. Søknad skal sendes inn via elektronisk søknadsskjema. Ta kontakt med UNOF dersom det er problemer med dette.


Det skal i søknaden opplyses om følgende:


 • Nødvendig kontaktinformasjon (orkesterets navn, adresse, epost, kontaktperson,
  telefonnummer og kontonummer)
 • Begrunnelse for instrumentkjøpet og støttebehov
 • Prioritert liste over instrumentønsker med priser, helst også leverandør og merke
 • Takst eller vurdering på reparasjon
 • Totalt søknadsbeløp
 • Antall medlemmer i orkesteret de to siste årene (gjelder for orkestre som ikke mer
  medlem av UNOF)
 • Ved innsending av søknad vedkjenner søker seg de forutsetninger som er satt for å mottat støtte
  fra Instrumentfondet.
 • Alle søkere mottar skriftlig svar ved avsluttet saksbehandling.Utgifter som ikke kvalifiserer til støtte


 • Innkjøp av instrumenter før 1. januar inneværende år
 • Innkjøp av noter, rekvisita og driftsmateriell (som harpiks, strenger, sordin, munnstykker,
  trommestikker, stativer, notestativ etc.)
 • Innkjøp av instrumenter til privatpersoner eller til lokale kulturskoler
 • Frakt eller transport godkjennes ikke som kostnad til instrumentinnkjøp.
 • Søknader som inneholder ønsker om rekvisita og søknader som ikke er
  orkesterinstrumenter, vil bli avvist.
 • Søknader fra ensembler og grupper som ikke kvalifiserer som frivillig organisert barne- og ungdomsorkester kan bli avvist.


Reparasjoner


Det er åpent for å søke om støtte til reparasjon av instrumenter dersom instrumentene etter reparasjonen får en viss verdi. Godkjenning av reparasjon vurderes fra tilfelle til tilfelle og krever at søker sender med en takst og vurdering fra instrumentmaker/reparatør. Reparasjoner kan hel- og delfinansieres av instrumentfondet. Etter reparasjonen skal instrumentet være i orkesterets eie. Fondet kan ikke støtte normalt vedlikehold av et instrument, men kan støtte reparasjon av et eldre eller brukt instrument.

Kjøp av utstyr som buer og transportkasser


Instrumentfondet kan støtte kjøp av kasser/bager og transportkasser som vil forlenge instrumentets levetid. Kasser/Bager skal derfor være av god kvalitet, eller gi bedre beskyttelse enn de opprinnelige kassene som følger med instrumentet ved kjøp. Ved kjøp av nytt instrument godkjennes kjøp av oppgradert kasse og bue dersom det inngår i søknadssummen. Ved kjøp av kun kasse skal det kjøpes inn kasser av en god kvalitet.Ved kjøp av instrument tillates det kjøp av en tilhørende bue samt en ekstra bue. Ved kjøp av kun frittstående buer skal det vises til enten behov for buer til eksisterende instrumenter som ikke er i bruk, eller til behov for buer av bedre kvalitet. Det kan kjøpes inn utstyr til andre instrumenter slik som spesialstikker og stativer dersom dette ikke er i personlig bruk, men følger et instrument. Buer, kasser og utstyr som kjøpes inn for støtte fra Instrumentfondet eies av orkesteret. Kjøp av kasser og buer sees i sammenheng med søknad om nye instrumenter.

Eierskap til instrumentet


 • Instrumentet skal eies av orkesteret og kan leies ut billig til medlemmene (symbolsk sum).
 • Instrumentet kan brukes av samme person i flere år, men må leveres tilbake når vedkommende slutter i orkesteret.
 • Orkestrene har ikke anledning til å selge eller gi bort instrumentene til medlemmer, lærere, kulturskolen eller andre.
 • Misbruk av midlene vil kunne utestenge søkere fra ordningen i framtiden
 • Alle instrumenter til verdi over 10 000 NOK skal forsikres.


Søknadsfrist


1. april. Tildeling vil skje i løpet av høsten samme år.

Innsending av rapport


Rapporteringsfrist er 1. desember samme år som støtten ble tildelt. Rapport skal inneholde kopi av spesifiserte kvitteringer på kjøp av instrumenter i inneværende år. Rapporten skal vise at orkesteret kjøpt de instrumentene de har fått støtte til. Rapportskjema blir vedlagt tilsagnsbrev og kan ettersendes ved behov. Ved feilrapportering og ved mangel på rapport vil det komme krav om tilbakebetaling av midler.

Krav om tilbakebetaling


Dersom tildelte midler ikke er benyttet til instrumenter i henhold til orkesterets søknad, vil det komme krav om tilbakebetaling. Eventuelle overskytende midler etter kjøp skal betales tilbake.

Klageadgang


UNOF har rutiner for klagebehandling. Søkerne orienteres om klagebehandling i vedtaksbrevene. Klage sendes UNOFs administrasjon, som redegjør for saksbehandling og vedtak i saken. Vedtak i klagesaken gjøres av UNOF sitt landsstyre.

For spørsmål, kontakt saksbehandler på instrumentfond@unof.no.

Søknadsskjema