Vedtekter for De Unges Orkesterforbund

Sist vedtatt av landsmøtet i Bodø 28. april 2024.

Stiftet 20. april 1974 som Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF).

Skiftet navn til De Unges Orkesterforbund 18. juni 2006.

§ 1. Navn

Forbundets navn er De Unges Orkesterforbund (UNOF).

§ 2. Formål

 • Ivareta medlemsorkestrenes interesser
 • Bistå medlemsorkestrene i deres arbeid
 • Fremme samarbeid mellom medlemsorkestrene

§ 3. Oppgaver

 • Å organisere barne- og ungdomsorkestre i Norge for å fremme deres arbeid for orkestermusikk.
 • Å ivareta medlemsorkestrenes interesser overfor offentlige myndigheter, fellesorganisasjoner og politiske organer i samfunnet.
 • Å arbeide for å utvikle og ha effektive krets- og regionsavdelinger.
 • Å eie, drive og utvikle NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester.
 • Å koordinere og støtte virksomhet som skal sikre rekruttering, opplæring, utvikling og samarbeid i organisasjonen
 • Å sørge for god kommunikasjon og kontakt både i forbundet og overfor samarbeidspartnere.
 • Å sikre medlemsorkestrenes og sommermusikkskolenes arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

§ 4. Medlemsskap

4.1

Alle barne- og ungdomsorkestre i Norge kan være medlem.

4.2

Medlemskapet i forbundet er gyldig når landsstyret har godkjent søknad om medlemskap og kontingenten er betalt.

Medlemsorkestrene, kretsene og sommermusikkskolene må ha egne vedtekter som minst oppfyller kravene i forbundets standardvedtekter for medlemsorkestre eller kretser.

4.3 Plikter

Alle medlemsorkestre, kretser og sommermusikkskoler er pliktige til å rette seg etter gjeldende vedtekter og bestemmelser. Medlemsorkestrene, kretsene og sommermusikkskolene skal sende forbundet vedtekter, årsmelding, godkjent regnskap, oppdatert medlemsinformasjon og annen informasjon som ansees å være av interesse for forbundets arbeid.

Medlemskap i forbundet medfører også medlemskap i de organisasjoner forbundet til enhver tid er tilsluttet.

Medlemsorkestrene inngår i forbundets krets- eller regionsorgan med mindre noe annet er avtalt.

4.4 Passivt medlemskap

Medlemsorkestre som midlertidig ikke har aktivitet eller som av andre grunner ønsker det, kan få innvilget passivt medlemskap. Det må søkes spesielt om dette til landsstyret. Det foreligger egne retningslinjer for passivt medlemskap.

4.5 Utmelding

Utmelding gjøres skriftlig til landsstyret. Medlemskapet opphører ved utgangen av det året søknaden foreligger og det betales kontingent for utmeldingsåret.

4.6 Eksludering

Medlemsorkestre, kretser eller sommermusikkskoler som ikke innfrir kravene i vedtektene eller som opptrer til skade for forbundet og dets medlemmer kan ekskluderes etter vedtak i landsstyret. Klageinstans er landsmøtet.

4.7 Kontingent

Landsmøtet fastsetter kontingent og regler for innkreving av kontingenten.

Kontingent må innbetales hvert år for at medlemskapet skal opprettholdes.

Kretser og sommermusikkskoler er unntatt fra kontingentkravet.

§ 5. Landsmøte

Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Det holdes landsmøte hvert annet år innen utgangen av juni.

5.1 Sammensetning

Landsmøtet består av:

 • 2 representanter fra hvert medlemsorkester, hvorav en bør være spillende orkestermedlem over 12 år
 • 2 representanter fra hver krets, hvorav en skal være spillende orkestermedlem over 12 år
 • 2 representanter fra hver sommermusikkskole som ikke har tilknytning til en krets eller et orkester
 • Landsstyret
 • Administrasjonen
 • Eventuelt revisor

5.2 Tidsfrister

Tid og sted for landsmøtet må kunngjøres medlemsorkestrene senest 12 uker i forveien.
Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes inn til landsstyret senest 8 uker før landsmøtet.
Saksliste og nødvendige sakspapirer sendes delegater, medlemsorkestrene og kretsene senest 4 uker før landsmøtet.

5.3 Konstituering

Landsmøtet konstitueres ved valg av:

 • 2 møteledere
 • Valg av 2 referenter
 • Valg av 2 delegater som ikke er medlemmer av landsstyret til å underskrive protokollen
 • Registrering av delegater
 • Godkjenning av forretningsorden, saksliste og fullmakter

5.4 Saksliste

 • Styrets beretning for siste landsmøteperiode
 • Revidert regnskap for de to siste kalenderår
 • Strategiske prioriteringer for kommende landsmøteperiode
 • Kontingent for kommende to kalenderår
 • Budsjettforslag for kommende to kalenderår
 • Innkomne saker
 • Valg i henhold til §6
 • Landsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på saksliste.

5.5 Stemmerett

Alle delegater og medlemmer av landsstyret har stemmerett.

Medlemmer av landsstyret har ikke stemmerett ved godkjenning av landsstyrets beretning og regnskap.

Administrasjonen og revisor har ikke stemmerett.

Hver delegat kan møte med fullmakt fra inntil 2 medlemsorkestre utenom sitt eget.

Med unntak av vedtektsendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

5.6 Ekstraordinært landsmøte

Det innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom 1/3 av medlemsorkestrene krever det eller det vedtas av landsstyret. Ekstraordinært landsmøte innkalles med 4 ukers varsel.

§ 6. Valg

Landsmøtet velger:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge
 • Valgkomité på 3 medlemmer (leder + 2 medlemmer)

Alle velges for landsmøteperioden. Siden alle styremedlemmer er på valg hver gang, har valgkomitéen et særlig ansvar for å ivareta god kontinuitet.

6.1 Nominasjon

Kretsene skal nominere 2 kandidater til landsstyret, hvorav minst én skal være spillende orkestermedlem over 12 år.

Medlemsorkestrene, orkestermedlemmer og valgkomitéen kan nominere kandidater til landsstyret.

§ 7. Styre

Forbundet ledes av et landsstyre valgt i henhold til paragraf 6.

Styret skal:

 • Ha minst 1 møte i året.
 • Lede forbundets virksomhet etter gjeldende vedtekter.
 • Iverksette de vedtak som er fattet på landsmøtet.
 • Oppnevne eventuelle utvalg/komiteer til å ta seg av spesielle saker.
 • Ansette administrasjon for daglig drift av forbundet.
 • Fra landsstyremøtene skal det føres referat med vedtak, som sendes samtlige kretser til orientering.

Forbundet dekker nødvendig reise- og kostutgifter for landsstyret og eventuelle utvalg. For dekning av disse kostnadene foreligger det egne retningslinjer.

§ 8. Æresmedlemskap

Æresmedlemskap gis til enkeltpersoner som har ytt en særlig innsats for forbundet. Med dette menes en innsats utover det vanlige arbeidet i de forskjellige verv/stillinger i forbundet. Æresmedlemskap deles ut av landsstyret på landsmøtet.

§ 9. Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan bare behandles på landsmøtet.

Vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

§ 10. Oppløsning av forbundet

Forslag om oppløsning av forbundet må fremmes som sak til landsmøtet etter gjeldende regler.

Dersom forslaget oppnår 3/4 flertall, skal landsstyret innkalle til ekstraordinært landsmøte, som avholdes tidligst 3 og senest 6 måneder etter ordinært landsmøte der forslag om oppløsning er fremmet. Hvis forbundet blir vedtatt oppløst, skal forbundets aktiva fordeles mellom alle forbundets medlemsorkestre i henhold til §2 UNOFs formål.